Paslaugos
Nemokamos paslaugos
  • Atsakymai į įvairias užklausas;
  • Garsinių knygų, Brailio rašto knygų išdavimas;
  • Informacijos teikimas telefonu;
  • Interneto prieiga ir naudojimasis kompiuteriu;
  • Mokymas naudotis katalogais ir kitomis informacijos priemonėmis;
  • Naudojimasis spaudiniais periodikos skaitykloje;
  • Renginiai;
  • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka ekskursijų metu;
  • Spaudinių išdavimas į namus;
  • Spaudinių pristatymas į namus neįgaliesiems (paslauga užsakoma vartotojo pageidavimu paskambinus tel. Nr. (8 386) 70739 ir teikiama nemokamai).

* Nemokamos paslaugos Visagino viešosios bibliotekos vartotojams  teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ (aktuali redakcija nuo 2016-11-12) 4 punktu (žr. ČIA) ir VVB nuostatais (žr. ČIA).
** Norint gauti paslaugą reikia pateikti dokumentus, nurodytus VVB naudojimosi biblioteka taisyklių 1 ir 2 prieduose (žr. ČIA).